உட்புற திட்டங்கள்

  • ரீட் எழுதிய ஐஸ் ஹாக்கி ரிங்க்ஒரு வெள்ள ஒளி 200 வாட்

  • ரீட்டாவின் ஐஸ் ரிங்க்வெள்ளம்ஒளி 240 வாட்

  • Tennis Court by Reita வெள்ளம் ஒளி300 வாட்

+86-75582592752
[email protected]